СОННИК

Найдено 1 определение
СОННИК
сборник текстов, который содержит способы толкования различных по своему содержанию сновидений. Возникновение С., их существование и обращение к ним людей базируются на научно не подтверженной вере наивных, непросвещенных людей в то, что содержание сновидений человека определенным образом связано с прошлыми, настоящими или будущими событиями в его жизни. См. сон, толкование сновидений.

Источник: Психологичеcкий словарь. М. Владос. 2007

Найдено научных статей по теме — 11

Читать PDF

Древнеримский сонник: к вопросу о взаимоотношениях человека с природой

Ровнина Евгения Сергеевна
Читать PDF

Хірургічна тактика при поєднаних ураженнях коронарних та сонних артерій

Rusyn V. I., Korsak V. V., Bucko Ye S., Borsenko M. I., Demyduk D. V., Denisov S. Yu
There were analyzed the results of endovascular surgery in 120 patients with combined atherosclerotic lesions of coronary and carotid arteries. In this contingent of patients were determined criteria’s for surgical tactic.
Читать PDF

РЕКОНСТРУКТИВНЕ СТЕНТУВАННЯ ПРИ АНЕВРИЗМАХ ЕКСТРАКРАНіАЛЬНИХ ВіДДіЛіВ СОННИХ АРТЕРіЙ

Костюк М. Р., Яковенко Л. М., Орлов М. Ю.
Читать PDF

Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією

Коваль О. А., Зубко І. М.
Характеристика упруго-эластических свойств сонных артерий у женщин с артериальной гипертензией. Коваль Е.А., Зубко И.Н.
Читать PDF

РЕКОНСТРУКТИВНі ОПЕРАЦії НА ЕКСТРАКРАНіАЛЬНИХ ВіДДіЛАХ СОННИХ АРТЕРіЙ

Скорохода І. І., Цімейко О. А., Мороз В. В.
Читать PDF

Параметри лінійного кровотоку в сонних артеріях та їх залежність від показників системної гемодинамі

Шоріков Є. І., Шорікова Д. В., Тринта Е. М.
У статті розглядаються деякі показники лінійного кровотоку за даними ультрасонографії загальних, внутрішніх і зовнішніх сонних артерій залежно від стадії артеріальної гіпертензії та функціонального класу стабільної стенокардії.
Читать PDF

Посмертна діагностика патології сонних артерій: метод виготовлення корозійних препаратів

Кузик Ю.І., Максимчук Є.Ю.
Сучасні методи морфологічних досліджень судин шиї значною мірою опираються на класичні методики: ін’єкція судинного русла різноманітними сумішами та метод корозії.
Читать PDF

Клініко-метаболічні ефекти та структурні зміни лівого шлуночка серця і загальних сонних артерій у хв

Старченко Т.Г., Коваль С.М., Юшко К.О., Божко В.В., Корнійчук І.А.
Проведено вивчення впливу тривалої 12-ти місячної комбінованої терапії на клінічні і метаболічні показники та параметри серцевого та судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу.
Читать PDF

Ендотеліальна дисфункція та зміни комплексу інтима - медія сонних артерій у хворих на ревматоїдний а

Іваницький І. В.
Отримані нами дані свідчать про прогностичну значимість активності захворювання та наявності ревматоїдного фактору у розвитку атеросклеротичного ураження судин у пацієнтів з РА.
Читать PDF

Динаміка змін товщини комплексу інтима - медія сонних артерій та ендотеліапьної дисфункції за даними

Іваницький І. В.
Адекватна базисна терапія при ревматоїдному артриті як з використанням метотрексату, так і з використанням ёефёуноміду одномасно із покращенням якості життя пацієнтів сприяє зменшенню вираженості атеросклеротичних уражень судин, щ
Читать PDF

Співвідношення ремоделювання сонних, плечових артерій та серця, особливості цитокінового статусу у х

Соломатіна-Дакало Л. В.
С целью определения зависимости ремоделирования сердца, распостраненности и выражености поражения сонных, плечевых артерий, изменения цитокинового и иммунологического статуса обследовали 37 больных гипертонической болезнью II стад