СОННИК

Найдено 1 определение
СОННИК
сборник текстов, который содержит способы толкования различных по своему содержанию сновидений. Возникновение С., их существование и обращение к ним людей базируются на научно не подтверженной вере наивных, непросвещенных людей в то, что содержание сновидений человека определенным образом связано с прошлыми, настоящими или будущими событиями в его жизни. См. сон, толкование сновидений.

Источник: Психологичеcкий словарь. М. Владос. 2007

Найдено научных статей по теме — 11

Читать PDF
0.00 байт

Древнеримский сонник: к вопросу о взаимоотношениях человека с природой

Ровнина Евгения Сергеевна
Читать PDF
0.00 байт

Хірургічна тактика при поєднаних ураженнях коронарних та сонних артерій

Rusyn V. I., Korsak V. V., Bucko Ye S., Borsenko M. I., Demyduk D. V., Denisov S. Yu
There were analyzed the results of endovascular surgery in 120 patients with combined atherosclerotic lesions of coronary and carotid arteries. In this contingent of patients were determined criteria’s for surgical tactic.
Читать PDF
0.00 байт

РЕКОНСТРУКТИВНЕ СТЕНТУВАННЯ ПРИ АНЕВРИЗМАХ ЕКСТРАКРАНіАЛЬНИХ ВіДДіЛіВ СОННИХ АРТЕРіЙ

Костюк М. Р., Яковенко Л. М., Орлов М. Ю.
Читать PDF
0.00 байт

Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією

Коваль О. А., Зубко І. М.
Характеристика упруго-эластических свойств сонных артерий у женщин с артериальной гипертензией. Коваль Е.А., Зубко И.Н.
Читать PDF
0.00 байт

РЕКОНСТРУКТИВНі ОПЕРАЦії НА ЕКСТРАКРАНіАЛЬНИХ ВіДДіЛАХ СОННИХ АРТЕРіЙ

Скорохода І. І., Цімейко О. А., Мороз В. В.
Читать PDF
0.00 байт

Параметри лінійного кровотоку в сонних артеріях та їх залежність від показників системної гемодинамі

Шоріков Є. І., Шорікова Д. В., Тринта Е. М.
У статті розглядаються деякі показники лінійного кровотоку за даними ультрасонографії загальних, внутрішніх і зовнішніх сонних артерій залежно від стадії артеріальної гіпертензії та функціонального класу стабільної стенокардії.
Читать PDF
1.76 мб

Посмертна діагностика патології сонних артерій: метод виготовлення корозійних препаратів

Кузик Ю.І., Максимчук Є.Ю.
Сучасні методи морфологічних досліджень судин шиї значною мірою опираються на класичні методики: ін’єкція судинного русла різноманітними сумішами та метод корозії.
Читать PDF
0.00 байт

Клініко-метаболічні ефекти та структурні зміни лівого шлуночка серця і загальних сонних артерій у хв

Старченко Т.Г., Коваль С.М., Юшко К.О., Божко В.В., Корнійчук І.А.
Проведено вивчення впливу тривалої 12-ти місячної комбінованої терапії на клінічні і метаболічні показники та параметри серцевого та судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу.
Читать PDF
0.00 байт

Ендотеліальна дисфункція та зміни комплексу інтима - медія сонних артерій у хворих на ревматоїдний а

Іваницький І. В.
Отримані нами дані свідчать про прогностичну значимість активності захворювання та наявності ревматоїдного фактору у розвитку атеросклеротичного ураження судин у пацієнтів з РА.
Читать PDF
0.00 байт

Динаміка змін товщини комплексу інтима - медія сонних артерій та ендотеліапьної дисфункції за даними

Іваницький І. В.
Адекватна базисна терапія при ревматоїдному артриті як з використанням метотрексату, так і з використанням ёефёуноміду одномасно із покращенням якості життя пацієнтів сприяє зменшенню вираженості атеросклеротичних уражень судин, щ
Читать PDF
0.00 байт

Співвідношення ремоделювання сонних, плечових артерій та серця, особливості цитокінового статусу у х

Соломатіна-Дакало Л. В.
С целью определения зависимости ремоделирования сердца, распостраненности и выражености поражения сонных, плечевых артерий, изменения цитокинового и иммунологического статуса обследовали 37 больных гипертонической болезнью II стад